Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT

Inschrijving & Deelname

 1. Inschrijving bij Passion For Yoga verloopt via het programma Yogibit.
 2. De inschrijving is persoonlijk. De lessen / workshops bij Passion For Yoga zijn niet overdraagbaar.

Aansprakelijkheid & Gezondheid

 1. Deelname aan de lessen en activiteiten geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
 2. Passion For Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of schade, verband houdende met het volgen van yogalessen en activiteiten bij Passion For Yoga.
 3. Passion For Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, schade of diefstal van/aan eigendommen van de deelnemer.
 4. De deelnemer dient de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele lichamelijke en/of psychische klachten zoals blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap.
 5. De deelnemer dient gedurende het volgen van de lessen of activiteiten veranderingen in lichamelijke conditie te melden.
 6. De deelnemer dient zelf een arts of specialist te raadplegen bij twijfel over deelname aan de yogalessen en activiteiten om gezondheidsredenen.

Rooster & Vakanties

 1. Op officiële feestdagen komen de yogalessen te vervallen, tenzij anders gecommuniceerd. Restitutie van lesgeld op feestdagen is niet mogelijk. Inhalen van de vervallen les is mogelijk (zie kopje inhalen).
 2. Tijdens de schoolvakanties kan er een aangepast vakantierooster zijn. De contributie loopt tijdens de schoolvakanties door.
 3. Passion For Yoga is te allen tijde bevoegd het lesrooster te wijzigen.

Inhalen

 1. Het afmelden voor een les kan tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les. Het afmelden verloopt via het programma Yogibit. De gemiste les mag worden ingehaald indien er tot uiterlijk 2 uur van te voren is afgemeld.
 2. Het inhalen van een tijdig afgemelde les kan tot maximaal twee maanden na datum. Hierna komt de gemiste les te vervallen.
 3. Bij opzegging van het abonnement is het na de opgezegde datum niet meer mogelijk om in te halen.

Contributie & Opzegging

 1. – De eerste contributie betaling wordt bij inschrijving in Yogibit voldaan via i-DEAL.
  – De daarop volgende betalingen van de contributie verlopen via automatische incasso.
  – De betaling van de maandelijkse contributie geschiet voorafgaand aan de eerste dag van de nieuwe maand.
 2. Het abonnement kan maandelijks worden opgezegd per de eerste dag van de nieuwe maand, met in achtneming van 1 maand opzegtermijn.
 3. Opzegging geschiedt per e-mail (info@passionforyoga.nl).
 4. Wanneer de deelnemer de betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan behoudt Passion For Yoga zich het recht toegang tot de les te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.
 5. Restitutie voor gemiste lessen of workshops bijvoorbeeld door ziekte of vakantie is niet mogelijk.
 6. Indien een les komt te vervallen door onverwachte afwezigheid van docent dan kan de les binnen 2 maanden worden ingehaald (zie kopje inhalen).
 7. – Ingeval van ziekte, blessure, zwangerschap kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet.
  – Het abonnement wordt maximaal 3 maanden gepauzeerd met in acht neming van 1 maand opzegtermijn.
  – Indien er een wachtlijst voor de betreffende les is, dan kan de vaste plek bij het lesuur mogelijk niet worden vastgehouden.
 8. Het achteraf stopzetten of pauzeren van het abonnement is niet mogelijk.
 9. Passion For Yoga is te allen tijde bevoegd het contributiebedrag te wijzigen.

Algemeen

 1. Passion For Yoga kan indien noodzakelijk, de algemene voorwaardentussentijds aanpassen.
 2. Passion For Yoga behoudt zich het recht voor deelnemers aan de lessen te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 3. Deelname aan de activiteiten van Passion For Yoga betekent akkoord gaan met bovengenoemde algemene voorwaarden.

  Privacy Statement

 4. Voor het bijhouden van de (leden)administratie bewaart en verwerkt Passion For Yoga persoonsgegevens. De persoonsgegevens die in handen zijn van Passion For Yoga worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en de verwerkingen van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Alléén de gegevens die je zelf verstrekt, zowel schriftelijk (digitaal of op papier) als mondeling, worden door Passion For Yoga bewaard en/of verwerkt.
 5. De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 • Het versturen van informatieve e-mails. Passion For Yoga stuurt via e-mail informatie die grotendeels gericht is op kennisdeling. Voorbeelden hiervan zijn het onverhoopt niet doorgaan van een les, verandering van locatie, uitbreiding van de lessen of workshops, etc. Met dit doel worden je voornaam en e-mailadres verzameld. Dit gebeurt hoofdzakelijk via de ledenregistratie in Yogibit. Ook kan mondeling of via andere communicatiemiddelen aanvraag worden gedaan (zowel door Passion For Yoga, als door -potentiele- leden) om zich aan te melden om op de hoogte te blijven.
 • Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als je zelf contact opneemt met Passion For Yoga via de website, e-mail, of telefonisch. In het contactformulier op de website wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Ledenadministratie en contributie. Inschrijven verloopt via het programma Yogibit, die eerste betaling verloopt via i-DEAL en de daarop volgende betalingen voor de contributie verlopen via automatische incasso. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de contributie voor de lessen in rekening te brengen en voor het bijhouden van een gestructureerde ledenadministratie. 
  29. Voor meer informatie over het privacy statement van de website van Passion For Yoga en gegevens die via dit kanaal binnenkomen of worden verwerkt, verwijzen wij u naar de website: www.passionforyoga.nl.